peotect

Tại Fumax, chúng tôi hiểu điều quan trọng là phải giữ bí mật thiết kế của khách hàng. Fumax đảm bảo nhân viên sẽ không tiết lộ bất kỳ tài liệu thiết kế nào cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng.

Trong thời gian đầu hợp tác, chúng tôi sẽ ký NDA cho mọi khách hàng. Một mẫu NDA điển hình như sau:

THỎA THUẬN KHÔNG CÔNG BỐ MUTUAL NON

Thỏa thuận Không tiết lộ lẫn nhau này (“Thỏa thuận”) được lập và ký kết vào DDMMYY này, bằng và giữa:

Công ty TNHH Công nghệ Fumax một Công ty / Tổng công ty TRUNG QUỐC (“XXX”), có địa điểm kinh doanh chính tại 27-05 #, khu Đông, quảng trường YiHai, Đường Chuangye, Nam Sơn, Thâm Quyến, Trung Quốc 518054, 

và;

khách hàng So sánhy, với địa điểm kinh doanh chính đặt tại 1609 av.

theo Thỏa thuận này sau đây được gọi là 'Bên' hoặc 'Các bên'. Hiệu lực của văn bản này là 5 năm kể từ ngày ký.

NHÂN CHỨNG :

XÉT RẰNG, các Bên dự định khám phá các cơ hội kinh doanh chung và liên quan đến các cơ hội đó, có thể tiết lộ cho nhau thông tin bí mật hoặc độc quyền.

BÂY GIỜ, VẬY, CÁC Bên đồng ý như sau:

ĐIỀU I - THÔNG TIN SỞ HỮU

Đối với các mục đích của Thỏa thuận này, "Thông tin độc quyền" có nghĩa là thông tin bằng văn bản, tài liệu hoặc thông tin bằng miệng dưới bất kỳ hình thức nào được một Bên tiết lộ cho bên kia và được Bên tiết lộ đánh dấu bằng chú thích, con tem, nhãn hoặc dấu hiệu khác thể hiện bản chất độc quyền hoặc bí mật của mình , bao gồm, nhưng không giới hạn, (a) thông tin về bản chất kinh doanh, kế hoạch, tiếp thị hoặc kỹ thuật, (b) các mô hình, công cụ, phần cứng và phần mềm, và (c) bất kỳ tài liệu, báo cáo, bản ghi nhớ, ghi chú, tệp hoặc phân tích nào được chuẩn bị bởi hoặc thay mặt cho Bên nhận bao gồm, tóm tắt hoặc dựa trên bất kỳ điều nào ở trên. “Thông tin độc quyền” sẽ không bao gồm thông tin:

(a) có sẵn công khai trước ngày của Thỏa thuận này;

(b) được công bố rộng rãi sau ngày của Thỏa thuận này mà không có hành động sai trái nào của Bên nhận;

(c) được cung cấp cho người khác bởi bên tiết lộ mà không có những hạn chế tương tự đối với quyền sử dụng hoặc tiết lộ của họ;

(d) được biết một cách hợp pháp bởi Bên nhận mà không có bất kỳ hạn chế độc quyền nào tại thời điểm nhận thông tin đó từ Bên tiết lộ hoặc được Bên nhận biết một cách hợp pháp mà không có hạn chế độc quyền từ một nguồn không phải là Bên tiết lộ;

(e) được phát triển độc lập bởi Bên tiếp nhận bởi những người không có quyền truy cập, trực tiếp hoặc gián tiếp, vào Thông tin độc quyền; hoặc là

(f) có nghĩa vụ phải được xuất trình theo lệnh của tòa án có thẩm quyền hoặc trát đòi hầu tòa hợp lệ của chính phủ hoặc hành chính, với điều kiện là Bên tiếp nhận phải thông báo ngay cho Bên tiết lộ về sự kiện đó để Bên tiết lộ có thể tìm kiếm một lệnh bảo vệ thích hợp.

 

Vì mục đích của các trường hợp ngoại lệ nêu trên, các tiết lộ cụ thể, ví dụ như về kỹ thuật và thực hành thiết kế và kỹ thuật, sản phẩm, phần mềm, dịch vụ, thông số hoạt động, v.v. sẽ không được coi là nằm trong các trường hợp ngoại lệ nêu trên chỉ vì chúng được chấp nhận bởi tiết lộ chung thuộc phạm vi công cộng hoặc thuộc quyền sở hữu của Người nhận. Ngoài ra, bất kỳ sự kết hợp nào của các tính năng sẽ không được coi là nằm trong các trường hợp ngoại lệ nêu trên chỉ vì các tính năng riêng lẻ của chúng thuộc phạm vi công cộng hoặc thuộc quyền sở hữu của Người nhận, mà chỉ khi bản thân sự kết hợp và nguyên tắc hoạt động của nó là công khai miền hoặc thuộc quyền sở hữu của Bên nhận.

 

ĐIỀU II - BẢO MẬT

(a) Bên nhận sẽ bảo vệ tất cả Thông tin độc quyền của Bên tiết lộ dưới dạng thông tin bí mật và độc quyền và, trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên tiết lộ hoặc như được cung cấp cụ thể ở đây, sẽ không tiết lộ, sao chép hoặc phân phối Thông tin độc quyền đó cho bất kỳ cá nhân, công ty hoặc tổ chức nào khác trong thời hạn năm (5) năm kể từ ngày tiết lộ.

(b) Ngoại trừ liên quan đến bất kỳ dự án chung nào giữa các Bên, Bên nhận sẽ không được sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền nào của Bên tiết lộ cho lợi ích của riêng mình hoặc vì lợi ích của bất kỳ cá nhân, công ty hoặc tổ chức nào khác; để rõ ràng hơn, việc nộp đơn đăng ký sáng chế theo luật pháp của bất kỳ quốc gia nào bởi các Bên tiếp nhận dựa trên, trực tiếp hoặc gián tiếp, dựa trên Thông tin độc quyền của Bên tiết lộ sẽ bị nghiêm cấm và nếu bất kỳ đơn đăng ký sáng chế hoặc đăng ký sáng chế nào như vậy xảy ra vi phạm Thỏa thuận này, tất cả các quyền của các Bên tiếp nhận đối với đơn đăng ký sáng chế hoặc đăng ký sáng chế nói trên sẽ được chuyển giao hoàn toàn cho Bên tiết lộ, miễn phí cho Bên tiết lộ, và ngoài bất kỳ yêu cầu thiệt hại nào khác.

(c) Bên nhận sẽ không tiết lộ tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Thông tin độc quyền của Bên tiết lộ cho bất kỳ chi nhánh, đại lý, cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại diện nào (gọi chung là “Đại diện”) của Bên nhận ngoại trừ trường hợp cần thiết biết cơ sở. Bên nhận đồng ý thông báo cho bất kỳ Đại diện nào của mình nhận được Thông tin độc quyền của Bên tiết lộ về bản chất bí mật và độc quyền của thông tin đó cũng như nghĩa vụ của Người đại diện đó đối với việc duy trì Thông tin độc quyền đó theo các điều khoản của Thỏa thuận này.

(d) Bên nhận sẽ sử dụng cùng một mức độ cẩn trọng để bảo vệ tính bí mật của Thông tin độc quyền được tiết lộ cho bên đó như cách bên đó sử dụng để bảo vệ Thông tin độc quyền của mình, nhưng trong mọi trường hợp sẽ sử dụng ít nhất một mức độ cẩn thận hợp lý. Mỗi Bên tuyên bố rằng mức độ chăm sóc đó cung cấp sự bảo vệ đầy đủ đối với thông tin độc quyền của mình.

(e) Bên nhận phải thông báo ngay bằng văn bản cho Bên tiết lộ về bất kỳ hành vi chiếm đoạt hoặc lạm dụng nào bởi bất kỳ người nào đối với Thông tin độc quyền của Bên tiết lộ mà Bên nhận biết được.

(f) Bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu nào được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho Bên tiết lộ và tất cả Thông tin độc quyền khác dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm tài liệu, báo cáo, bản ghi nhớ, ghi chú, tệp hoặc phân tích được chuẩn bị bởi hoặc thay mặt cho Bên nhận, bao gồm tất cả các bản sao của các tài liệu đó, sẽ được Bên nhận trả lại ngay cho bên tiết lộ theo yêu cầu bằng văn bản của Bên tiết lộ vì bất kỳ lý do gì.

 

ĐIỀU III - KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP, BẢO ĐẢM HOẶC QUYỀN

Không có giấy phép nào cho Bên nhận theo bất kỳ bí mật thương mại hoặc bằng sáng chế nào được cấp hoặc ngụ ý bằng cách truyền đạt Thông tin độc quyền hoặc thông tin khác cho Bên đó và không thông tin nào được truyền hoặc trao đổi sẽ cấu thành bất kỳ đại diện, bảo đảm, đảm bảo, bảo đảm hoặc xúi giục nào đối với vi phạm bằng sáng chế hoặc các quyền khác của người khác. Ngoài ra, việc tiết lộ Thông tin độc quyền của Bên tiết lộ sẽ không cấu thành hoặc bao gồm bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin đó.

 

ĐIỀU IV - BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC BỆNH

Mỗi Bên tiếp nhận thừa nhận rằng Thông tin độc quyền của Bên tiết lộ là trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của Bên tiết lộ và được phát triển bởi hoặc cho Bên tiết lộ với chi phí đáng kể. Mỗi Bên tiếp nhận thừa nhận rằng các thiệt hại sẽ không phải là biện pháp khắc phục thỏa đáng đối với bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận này của Bên nhận hoặc các Đại diện của Bên nhận và rằng Bên tiết lộ có thể nhận được lệnh trừng phạt hoặc biện pháp công bằng khác để khắc phục hoặc ngăn chặn bất kỳ vi phạm hoặc đe dọa vi phạm Thỏa thuận này bởi Bên nhận hoặc bất kỳ Đại diện nào của Bên nhận. Biện pháp khắc phục đó sẽ không được coi là biện pháp khắc phục độc quyền đối với bất kỳ vi phạm nào như vậy đối với Thỏa thuận này, nhưng sẽ bổ sung cho tất cả các biện pháp khắc phục khác có sẵn theo luật hoặc trong vốn chủ sở hữu của Bên tiết lộ.

 

ĐIỀU V - KHÔNG CÓ GIẢI PHÁP

Ngoại trừ sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia, không bên nào hoặc bất kỳ Đại diện nào của họ sẽ mời hoặc gây ra việc được mời làm việc cho bất kỳ nhân viên nào của bên kia trong thời gian năm (5) năm kể từ ngày ký hợp đồng này. Đối với mục đích của phần này, việc gạ gẫm sẽ không bao gồm việc gạ gẫm nhân viên trong đó việc trưng cầu đó chỉ thông qua quảng cáo trên các tạp chí lưu hành định kỳ hoặc một công ty tìm kiếm nhân viên thay mặt cho một bên hoặc Người đại diện của bên đó, miễn là bên đó hoặc Người đại diện của bên đó không chỉ đạo hoặc khuyến khích công ty tìm kiếm đó thu hút một nhân viên được nêu tên cụ thể hoặc bên kia.

 

ĐIỀU VII - NGUYÊN NHÂN

(a) Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ hiểu biết giữa các Bên và thay thế tất cả các hiểu biết bằng văn bản và bằng miệng trước đây liên quan đến chủ đề của hợp đồng này. Thỏa thuận này không thể được sửa đổi trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản được ký bởi cả hai Bên.

(b) Việc xây dựng, giải thích và thực hiện Thỏa thuận này, cũng như các quan hệ pháp lý của các Bên phát sinh dưới đây, sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Canada, bất kể sự lựa chọn hoặc xung đột của các quy định pháp luật của Thỏa thuận này .

(c) Điều này được hiểu và đồng ý rằng không một Bên nào thất bại hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền nào dưới đây sẽ hoạt động như một sự từ bỏ quyền đó, cũng như bất kỳ việc thực hiện đơn lẻ hoặc một phần nào của nó sẽ không loại trừ bất kỳ việc thực hiện nào khác hoặc tiếp tục thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền nào khác dưới đây. Không từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này sẽ được coi là sự khước từ bất kỳ vi phạm nào sau đó đối với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào. Tất cả các từ bỏ phải được lập thành văn bản và có chữ ký của bên bị ràng buộc.

(d) Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này không thể thi hành được thì phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

(e) Việc tiết lộ Thông tin Sở hữu dưới đây sẽ không được hiểu là nghĩa vụ của một trong hai Bên (i) phải tham gia vào bất kỳ thỏa thuận hoặc thương lượng nào thêm với hoặc tiết lộ thêm cho Bên kia theo đây, (ii) không tham gia bất kỳ thỏa thuận hoặc thương lượng nào với bất kỳ người thứ ba nào về cùng một chủ đề hoặc bất kỳ chủ đề nào khác, hoặc (iii) để từ chối theo đuổi hoạt động kinh doanh của mình theo bất kỳ cách nào mà họ lựa chọn; tuy nhiên, với điều kiện là liên quan đến các nỗ lực theo đuổi theo điểm (ii) và (iii), Bên nhận không vi phạm bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này.

(f) Trừ khi pháp luật có yêu cầu khác, không Bên nào có thể thông báo công khai về Thỏa thuận này hoặc các cuộc thảo luận liên quan mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên kia.

(g) Các quy định của Thỏa thuận này là vì lợi ích của các Bên theo đây và những người kế thừa và chuyển nhượng được phép của họ, và không bên thứ ba nào có thể tìm cách thực thi hoặc sẽ được hưởng lợi từ các quy định này.

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, Các Bên theo đây đã thực hiện Thỏa thuận này kể từ ngày đầu tiên được viết ở trên.