SMT

SMT

SMT

SMT

Hàn dòng chảy lại (10 vùng)

Kiểm tra chất lượng AOI

Kiểm tra chất lượng AOI

TIA X

DIP (Hàn qua lỗ)

Hàn sóng

Thử nghiệm (Lập trình và thử nghiệm)

Thử nghiệm (Lập trình và thử nghiệm)

Thử nghiệm (Lập trình và thử nghiệm)

Hoàn thành lắp ráp

Hoàn thành lắp ráp

Văn phòng

Văn phòng

Văn phòng

Văn phòng

Khuôn / dụng cụ nhựa

Khuôn / dụng cụ nhựa

Khuôn / dụng cụ nhựa

Tiêm nhựa

Tiêm nhựa

Tiêm nhựa

Tiêm nhựa

Tiêm nhựa